fbpx

UČINIMO
SAOBRAĆAJ
BEZBEDNIJIM

PROPISI VEZANI ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O STRUČNOJ KOMPETENTNOSTI VOZAČA

Profesionalni vozač je vozač čije je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, i to kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E ili DE i koji za obavljanje svog posla mora imati kvalifikacionu karticu.
Za obavljanje poslova profesionalnog vozača, vozač motornog vozila ili skupa vozila, kada upravlja vozilom ili skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E mora da ima stečenu početnu kvalifikaciju ili periodičnu obuku, na osnovu koje podnosi za dobijanje kvalifikacione kartice.

Postoje četiri vrste Sertifikata o stručnoj kompetentnosti, i to:

1. dve vrste sertifikata kojima se potvrđuje početna kvalifikacija i koji nemaju rok važenja:
– za prevoz tereta
– za prevoz putnika

2. dve vrste sertifikata kojima se potvrđuje periodična obuka i koji imaju rok važenja od pet godina:
– za prevoz tereta
– za prevoz putnika

Pri obavljanju prevoza, vozači iz Republike Srbije mogu nesmetano da obavljaju prevoz preko teritorija zemalja članica Evropske unije, uz posedovanje kvalifikacione kartice vozača.

 1. KVALIFIKACIONA KARTICA
  Vozač mora da ima kod sebe kvalifikacionu karticu vozača kada upravlja vozilom kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E.
  Kvalifikaciona kartica vozača dobija se na osnovu Sertifikata o stručnoj kompetentnosti.
  Kvalifikaciona kartica vozača je lični dokument i glasi na ime vozača. Takođe, kartica je i međunarodni dokument.
  Rok važenja Kvalifikacione kartice vozača je 5 godina.
  Podaci na Sertifikatu o stručnoj kompetentnosti i na Kvalifikacionoj kartici vozača su dvojezični: na srpskom jeziku i engleskom jeziku.
 2. POČETNA KVALIFIKACIJA
  Svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji će steći pravo na upravljanje neke od navedenih kategorija, a najkasnije do 29. decembra 2019. godine spadaju u kategoriju “vozača sa stečenim pravima”.
  Ovim vozačima će se priznati stečena prava samo na osnovu vozačke dozvole neke od gore navedenih kategorija i oni će biti oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije. Ovi vozači bi trebalo da prođu samo administrativni postupak podnošenja zahteva za dobijanje Sertifikata o stručnoj kompetentnosti i Kvalifikacione kartice vozača.
  Vozač koji nakon 29. decembra 2019. godine podnese zahtev za sertifikat/karticu uz vozačku dozvolu neke od navedenih kategorija (C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E), a poseduje školsku diplomu za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji je toku školovanja odslušao sadržaje iz nastavnih planova i programa i položio završni ispit za obrazovni profil “vozač motornih vozila” biće oslobođen od pohađanja obuke i polaganja ispita na osnovu priznatih stručnih kompetencija.
  Svi vozači koji steknu pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E nakon 29. decembra 2019. godine moraju da pohađaju obuku i polože stručni ispit za sticanje početne kvalifikacije. Obavezna obuka se organizuje kao:
  osnovna obuka u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova, koju pohađa vozač koji nije stekao najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju i
  osnovna ubrzana obuka u trajanju od najmanje 140 nastavnih časova, koju pohađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila, osim obrazovnog profila vozač motornih vozila.
  U slučaju da vozač ne položi stručni ispit za sticanje početnog Sertifikata o stručnoj kompetentnosti u roku od godinu dana od dana izdavanja potvrde o završenoj obuci za sticanje početnog CPC, ima obavezu da pohađa dopunsku obuku u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova.
 3. DODATNA OBUKA
  Dodatnu obuku za sticanje početne kvalifikacije (početnog Sertifikata o stručnoj kompetentnosti) pohađa vozač koji je stekao:
  – početni Sertifikat o stručnoj kompetentnosti za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika ili
  – početni Sertifikat o stručnoj kompetentnosti za prevoz putnika, a želi da obavlja i prevoz tereta.
  Vozač koji je stekao početnu kvalifikaciju:
  – na osnovu osnovne obuke – pohađa dodatnu obuku u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova,
  – na osnovu osnovne ubrzane obuke – pohađa dodatnu obuku u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova,
  – na osnovu priznate početne kvalifikacije – pohađa dodatnu obuku u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova.
 4. PERIODIČNA OBUKA
  Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz putnika ili prevoz tereta stiče se pohađanjem periodične obuke (seminari unapređenja znanja) u trajanju od najmanje 35 nastavni časova u periodu od pet godina od dana izdavanja početnog ili prethodnog periodičnog Sertifikata o stručnoj kompetentnosti.
  U toku jedne kalendarske godine vozaču se priznaje najviše dva seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada.
  Seminar unapređenja znanja se organizuje kao jednodnevni u ovlašćenim Centrima za obuku i sastoji se od sedam nastavnih časova (nastavni čas traje 45 minuta).
  Teme Seminara unapređenja znanja u okviru periodične obuke objavljuju se na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.
  Nakon svakog odslušanog seminara, Centar za obuku izdaje vozaču Potvrdu o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog CPC.
  Vozač je obavezan da čuva ovu potvrdu. Potvrdu kasnije koristi za podnošenje zahteva za obnavljanje serifikata i kartice.
 5. Obnavljanje Sertifikata o stručnoj kompetentnosti i Kvalifikacione kartice vozača
  Sertifikat i kartica se obnavljaju u slučaju isteka perioda važenja.
  Zahtev za izdavanje sertifikata i kartice podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja.
  Između ostalih potrebnih dokumenata, podnosi se i potvrda o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja.

Zamena kartice i sertifikata se vrši u slučajevima:
– kada su kartica ili sertifikat ukradeni ili izgubljeni
– kada je promenjena vozačka dozvola
– kada je vozačka dozvola dopunjena drugom kategorijom ili kategorijama
– kada su promenjeni lični podaci.